กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 2/2564”
02/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Media plan and production) /2564”
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 3/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม
การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 3/2564
วันอังคารที่ 14 เดือนกันยายน 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน
1 นางสาวณัฐริกา สุขแจ่ม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
CRS – วิทยาลัยศาสนศึกษา
2 ดร.ทพญ.ณัฐกานต์ ฮ้อศิริลักษณ์ อาจารย์
DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
3 นายเดชศักดิ์ นาคะปักษิราช อาจารย์
DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
4 นายวายุ คำสิงห์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 นายรังสรรค์ ลักษมีการค้า บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 นางสาวชลธิชา แตงน้อย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 ดรวัลลภา ซึ้งกมลพิสุทธิ์ อาจารย์
IC – วิทยาลัยนานาชาติ
8 ผศ.ฐิตินันท์ ตันติธรรม อาจารย์
ICT – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9 ดร.ภัทรนฤน เบญญาเธียร อาจารย์
KA – วิทยาเขตกาญจนบุรี
10 นางสาวอนุชยาน์ มนทการติวงศ์ อาจารย์
LA – คณะศิลปศาสตร์
11 ผศ.ปณิชา นิติสกุลวุฒิ อาจารย์
LA – คณะศิลปศาสตร์
12 นางสาวปาริฉัตร ฉายาพันธุ์ อาจารย์
NA – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
13 นางสาวพรทิพย์ คณานับ อาจารย์
NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
14 นางสาวฐิติพร ทองแท้ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
OP – สำนักงานอธิการบดี
15 นายศิริชาติ​ วรรณสวาท บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ
OP – สำนักงานอธิการบดี
16 นางสาวสุขุมาภรณ์ ก้อนสมบัติ บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ
OP – สำนักงานอธิการบดี
17 นางสาวนัสธิดา บุบผา บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
OP – สำนักงานอธิการบดี
18 นายจักรยศนันท์ เตียวตระกูล บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
OP – สำนักงานอธิการบดี
19 ผศ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย อาจารย์
PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
20 นางสาวสุวีณา ค้าเจริญ อาจารย์
PT – คณะกายภาพบำบัด
21 นางสาวพิชญา บารมี อาจารย์
PT – คณะกายภาพบำบัด
22 รศ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
23 นางรัชพร ราชแพทยาคม บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
24 นางสาวชลธิชา หุ่นเลิศ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
25 นางสาวณัฐชา ชุ่มสุนทร บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 นางสาวเนาวรัตน์ ตั้งบำรุงธรรม อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 นางสาวนุชรีเอี่ยมไผ่ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 ผศ.พญ. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 นางสาวชมพูนุท จิวะธานนท์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 ผศ.พิณทิพย์ งามจรรยาภรณ์ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 นายนรินทร์​ อบเชย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
32 นางสาวณุชนาฎ โต๊ะดี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RS – วิทยาลัยราชสุดา
33 นางสาวณัฐวดี หอมกุหลาบ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RS – วิทยาลัยราชสุดา
34 นางสิริพร พลายแสง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RS – วิทยาลัยราชสุดา
35 นางสาวศศิธร จำนงค์จันทร์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RS – วิทยาลัยราชสุดา
36 ดร.รุจิรา สงขาว บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RS – วิทยาลัยราชสุดา
37 นางสาวอัสนีย์ เหมกระศรี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SC – คณะวิทยาศาสตร์
38 นายรัฐพล​ เสริมสุข บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SC – คณะวิทยาศาสตร์
39 นางสาวกนกขวัญ แสวงสาย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
40 ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
41 ผศ.สาธิต โรจน์วัชราภิบาล อาจารย์
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
42 นางสาวจันทร์พร ก้องวัชรพงศ์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
43 รศ.สมชาย อมรโยธิน อาจารย์
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
44 นางสาววราภรณ์ เฉลิมสุข บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
45 นางสมควร พุทธเกษร บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
46 นางสาวณัชกร ล้ำเลิศกิจ อาจารย์
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
47 นายภาณุ สุทธิวารีวัฒนา บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
48 นางสุดตา ปรักกโมดม บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
49 นางสาวอนุช ดุรงค์พันธุ์ อาจารย์
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
50 นางสาวชลิตา มิ่งขวัญ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
51 นางสาวปารวี สยัดพานิช บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล