กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 1/2564”
02/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 3/2564”
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 2/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม
การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 2/2564
วันพุธที่ 25 เดือนสิงหาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน
1 นางสาวสุภาวดี พันธุมาศ อาจารย์
AM – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
2 นายจิรกิตติ์ ประมวลพรสถิต อาจารย์
DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
3 ผ.ศ.วรศิษฐ์ ตรูทัศนวินท์ อาจารย์
EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
4 ร.ศ.ศุภชัย นาทะพันธ์ อาจารย์
EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 ผ.ศ.รุ่ง กิตติพิชัย อาจารย์
EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
6 นางสาวจุฬาภรณ์ กำเนิดเพชร อาจารย์
EN – คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
7 นางสาวพรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา อาจารย์
KA – วิทยาเขตกาญจนบุรี
8 นายสุริยา บุตรพันธ์ อาจารย์
KA – วิทยาเขตกาญจนบุรี
9 นางสาวพรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา อาจารย์
KA – วิทยาเขตกาญจนบุรี
10 นางสาวพัชชาวี นวลขาว อาจารย์
KA – วิทยาเขตกาญจนบุรี
11 นางสาววรัทยา อรุณธานี บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ
MT – คณะเทคนิคการแพทย์
12 นางวิภาวี เอี่ยมพินิจ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
NLAC – ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
13 นาง, ดร.ภัทรนุช วิทูรสกุล อาจารย์
NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
14 นางสาว, ดร.ชญาภา ชัยสุวรรณ อาจารย์
NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
15 นางสาวศุภาวดี วายุเหือด อาจารย์
NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
16 ร.ศ.ทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต อาจารย์
NU – สถาบันโภชนาการ
17 นายธีรัตน์ คูคานธรรมทัศน์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
OP – สำนักงานอธิการบดี
18 นางสาวกนกรัตน์ นพโสภณ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
OP – สำนักงานอธิการบดี
19 นางสาวเสาวลักษณ์ ศรไชย บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
OP – สำนักงานอธิการบดี
20 นางสาวทวีวรรณ เปลี่ยนม่วง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
21 ผ.ศ.ชัชวาล สิงหกันต์ อาจารย์
PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
22 นางสาวมะลิวัลย์ เรือนคำ อาจารย์
PT – คณะกายภาพบำบัด
23 อาจารย์ฐิติยา วังกาวรรณ์ อาจารย์
PT – คณะกายภาพบำบัด
24 นางสาวสุธินันท์ จันทร อาจารย์
PT – คณะกายภาพบำบัด
25 ผ.ศ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26 นายสุรเวช น้ำหอม อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
27 นายสรายุทธ ดำรงวงศ์ศิริ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 นางสาววัชราภรณ์ บุญมี บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 ร.ศ.บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 นางประภัสสร อารีสิริสุข บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 นางสาวชิดชนก เมฆทรงฤทธิ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
32 นายสิรวัฒน์ ศรีฉัตราภิมุข อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
33 นางสาวสุวรรณา ภูมิสวัสดิ์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
34 นางวลัยลักษณ์ นาคนาค บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
35 นางสาวพรปวีณ์ ปั้นจีน บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
36 นางสาวกัญญาดา อัศวโยคิน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
37 นายเจษฎากร เจนพาณิชพงศ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
38 นางสาวอลิสา ชีไธสง บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
39 นางสาวนันทิชา สมบูรณ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
40 นางสาวสุธาดา สุทันฐรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
41 นางสาวพิชญ์ชุลี อวยพร อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
42 นางสาวจิตพิสุทธิ์ ตัณฑศิริ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
43 นางราตรี วรรณสุข บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
44 นางราตรี วรรณสุข บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
45 ผ.ศ.อลงกต เอมะสิทธิ์ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
46 นางสาววรรณดา ไล้สวน อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
47 นางสาวจุฑามาศ ผิวนวล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
48 นายศรณ พรอนันต์ตระกูล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
49 นายเอกรัชต์ สัมมาชีพ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
50 นางสาวณัฐกา บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ RS – วิทยาลัยราชสุดา
51 นางสาวดารณี เจริญสุข บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SC – คณะวิทยาศาสตร์
52 นางสาวชินรัตน์ ลาภพูลธนะอนันต์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป SC – คณะวิทยาศาสตร์
53 นางสาวอุบล โพธิ์อำพร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SC – คณะวิทยาศาสตร์
54 ว่าที่ร้อยเอกนเรศ จันทรังสิกุล บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ SC – คณะวิทยาศาสตร์
55 นางสาวสายพิณ ทองพัด บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ SC – คณะวิทยาศาสตร์
56 อ.ดร.ฑิตฐิตา ธิติธรรมพฤกษ์ อาจารย์
SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
57 นางสาวพรรณพัชร กองชัย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
58 นางสาวณัฐณิชา จังสมยา บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
59 ดร.มาศโมฬี จิตวิริยธรรม บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
60 ผ.ศ.กมล สุวรรณการ อาจารย์
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
61 นางสาวชนิตา จ่าโนนสูง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
62 นางสาวชวัลนุช จันทร์พุฒ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
63 ผ.ศ.มนต์ชัย โชติดาว อาจารย์
SS – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
64 นางสาวสุชาดา เสาเวียง อาจารย์
SS – วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา