กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การออกแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Instructional Design For Online Learning) ครั้งที่ 3/2564”
02/04/2021
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 2/2564”
02/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 1/2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม
การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 1/2564
วันพฤหัสบดีที่ 13 เดือนพฤษภาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.
ผ่าน Webex Meetings โดยจะมีรายละเอียดห้องและเอกสารประกอบส่งถึงท่านผ่านทางอีเมลที่ให้ไว้

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน
1 ผศ.วิทยา แก้วศรี อาจารย์
AM – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
2 นางไพรินทร์ ยอดสุบัน อาจารย์
AM – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
3 ผศ.ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์ อาจารย์
DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
4 นางสาววรรษมน จันทร์สมวงศ์ บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
5 นางสาวศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ICT – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
6 ผศ.ดร.ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช อาจารย์
ICT – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
7 อาจารย์ ดร. ยิ่งยศ กันจินะ อาจารย์
LA – คณะศิลปศาสตร์
8 นางสาวฐิติภา คูประเสริฐ อาจารย์
LA – คณะศิลปศาสตร์
9 นางสาวสุดปรารถนา ดวงแก้ว อาจารย์
LA – คณะศิลปศาสตร์
10 ผศ.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา อาจารย์
LC – สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
11 นางสาวพิมพิไร สุพัตร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
12 นางสาวรุ่งนภา แสงระวี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
13 นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์ บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ
LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
14 รศ.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล อาจารย์
MB – สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
15 นางสาวจุฑารัตน์. แสงกุล อาจารย์
NA – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
16 ดร.ธวัชชัย ก้านศรีรัตน์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
NA – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
17 นางสาวพรชนก นุชนารถ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
NA – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
18 ผศ.วันดี โตสุขศรี อาจารย์
NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
19 รศ.ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต อาจารย์
NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
20 นางสาวภารุจา เอกธนโภคิน บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
OP – สำนักงานอธิการบดี
21 นายชัชชัย ธนโชคสว่าง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
22 นายวิสันติ เลาหอุดมโชค อาจารย์
PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
23 ดร.สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร อาจารย์
PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
24 นายศิระ บุญประสพ อาจารย์
PT – คณะกายภาพบำบัด
25 รศ.ปรีชา มนทกานติกุล อาจารย์
PY – คณะเภสัชศาสตร์
26 นางสาวธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์
PY – คณะเภสัชศาสตร์
27 นายเพชร ศรียอดเวียง บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
28 นางสาวทวีพร พรหมมา บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
29 ผศ.พรศรี ธนะฉัตรชัยรัตนะ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 ศาสตราจารย์สมพล เพิ่มพงศ์โกศล อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 นางสาวจณิสดา สกุลสำเภาพล อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
32 ผศ.จรินทร์ แววพานิช อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
33 รศ.ลัลลิยา ธรรมประทานกุล อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
34 นายวัฒนชัย รัตนพรสมปอง อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
35 นางสาววธู วาสนสิริ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
36 ผศ.พงศธร ตั้งทวี อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
37 ผศ.ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
38 นางสาวราตรี ธนูรักษ์ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
39 อาจารย์นิลเนตร มหัทธนารักษ์ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
40 นางสาวศิวะพร เกียรติธนะบำรุง อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
41 นางสาวบัณฑิตา พฤฒินารากร อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
42 นายพิสุทธิ์ พงษ์ชัยกุล อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
43 นายธรรม์ธวัช ธีรานันท์ อาจารย์
SC – คณะวิทยาศาสตร์
44 นายณัฐเมธี เครือภูงา อาจารย์
SC – คณะวิทยาศาสตร์
45 นายณัฐเมธี เครือภูงา อาจารย์
SC – คณะวิทยาศาสตร์
46 นายธีรพัฒน์ อังศุชวาล อาจารย์
SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
47 ผศ.ภัทรียา กิจเจริญ อาจารย์
SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
48 ดร.อังสุมาลี ผลภาค อาจารย์
SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
49 นางสาวฟ้าใส ผลผลาหาร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
50 นางสาวเกศญา ไหวดี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
51 นายแทนวิวัฒน์ ใจกุณา บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
52 นางสาวพิมพา ผ่องศรี บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
53 นายธนาชัย นุ่มพรม บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
54 ผศ.ณัฏฐนันท์ ปิ่นชัย อาจารย์
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
55 นางพรสุดา นิพัทธโกศล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
56 นางสาวปาณนาถ สารโกศล บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล