กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 3/2564”
02/04/2021
โครงการ Digital Teaching Tool
30/04/2021

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Media plan and production) /2564”

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม
การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) /2564
วันพฤหัสบดีที่ 22 เดือนกรกฎาคม 2564 เวลา 9.00-12.00 น.

สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
*** สถานที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามการเหมาะสม

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง ส่วนงาน
1 ผศ.วิทยา แก้วศรี อาจารย์
AM – โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
2 นางรชยา จินตวลากร อาจารย์
DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
3 นายเดชศักดิ์ นาคะปักษิราช อาจารย์
DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
4 ผศ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ อาจารย์
DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
5 ผศ.ดร.ทพญ.กนกวรรณ จรูญภัทรพงษ์ อาจารย์
DT – คณะทันตแพทยศาสตร์
6 นายสุวิน อภิชาติพัฒนศิริ อาจารย์
EG – คณะวิศวกรรมศาสตร์
7 นางสาวศิริรัตน์ วิทยาคุณสถิต บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
ICT – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
8 ผศ.ดร. ชาญยศ ปลื้มปิติวิริยะเวช อาจารย์
ICT – คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
9 นางสาวพรปวีณ์ วรเศรษฐ์พงศา อาจารย์
KA – วิทยาเขตกาญจนบุรี
10 นางสาวสุดปรารถนา ดวงแก้ว อาจารย์
LA – คณะศิลปศาสตร์
11 นางสาวกรรณิการ์​ ปิ่นปาน บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
LA – คณะศิลปศาสตร์
12 นายบุญฤทธิ์ พุ่มช้าง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
LA – คณะศิลปศาสตร์
13 ผศ.สุมิตรา สุรรัตน์เดชา อาจารย์
LC – สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
14 นางสาวพิมพิไร สุพัตร บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
15 นางสาวรุ่งนภา แสงระวี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
16 นางสาววรรณนิภา เกื้อศักดิ์ บุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะ
LI – หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 นางสาวจิราพร อาจารย์
MB – สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
18 ผศ.วันดี โตสุขศรี อาจารย์
NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
19 รศ.ผ่องศรี ศรีมรกต อาจารย์
NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
20 ดร.ภัทรนุช วิทูรสกุล อาจารย์
NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
21 ดร.ชญาภา ชัยสุวรรณ อาจารย์
NS – คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
22 นายชัชชัย ธนโชคสว่าง บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
23 นางสาวปาจรีย์ กุณฑลบุตร อาจารย์
PH – คณะสาธารณสุขศาสตร์
24 นางสาวสุวีณา ค้าเจริญ อาจารย์
PT – คณะกายภาพบำบัด
25 รศ.ปรีขา มนทกานติกุล อาจารย์
PY – คณะเภสัชศาสตร์
26 นางสาวธนิกา ปฐมวิชัยวัฒน์ อาจารย์
PY – คณะเภสัชศาสตร์
27 นางสาวสุชัญญา แซ่เอี๊ยว บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
PY – คณะเภสัชศาสตร์
28 นางสาวกานตพร เจาะล้ำลึก บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
PY – คณะเภสัชศาสตร์
29 นายเพชร ศรียอดเวียง บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
30 ศ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
31 ผศ.ทิพยวิมล ทิมอรุณ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
32 นายสุรเวช น้ำหอม อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
33 ผศ.ดลรัตน์ รุจิวัฒนากร อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
34 อาจารย์ชญาน์นันท์ ใจดี อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
35 รศ.ปิยะ สมานคติวัฒน์ อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
36 รศ.บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค อาจารย์
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
37 นางประภัสสร อารีสิริสุข บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
RA – คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
38 นางสาวอัสนีย์ เหมกระศรี บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SC – คณะวิทยาศาสตร์
39 นายธรรม์ธวัช ธีรานันท์ อาจารย์
SC – คณะวิทยาศาสตร์
40 นายณัฐเมธี เครือภูงา อาจารย์
SC – คณะวิทยาศาสตร์
41 ดร.อังสุมาลี ผลภาค อาจารย์
SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
42 ผศ.ภัทรียา กิจเจริญ อาจารย์
SH – คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
43 นางสาวกนกขวัญ แสวงสาย บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
44 นางสาวพิมพา ผ่องศรี บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
45 นายธนาชัย นุ่มพรม บุคลากรสายสนับสนุนทั่วไป
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
46 ผศ.ณัฏฐนันท์ ปิ่นชัย อาจารย์
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
47 นางสาวชุติมา คุณาชีวะ อาจารย์
SI – คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล