เอกสารการประชุม คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2561

เอกสารประกอบการประชุม
ประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 มกราคม 2561
ประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 มีนาคม 2561
ประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
ประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
ประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 14 กันยายน 2561
ประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 มกราคม 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 2/2561 วันที่ 9 มีนาคม 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 4/2561 วันที่ 13 กรกฎาคม 2561
รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561 วันที่ 14 กันยายน 2561

เอกสารการประชุม คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2560

เอกสารประกอบการประชุม

 รายงานการประชุม

เอกสารการประชุม คณะกรรมการพัฒนานโยบายด้านการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 2559

เอกสารประกอบการประชุม
 รายงานการประชุม