admin

23/11/2022

Infographic : ความเสี่ยงจาก PM2.5 มีผลกระทบต่อสุขภาพระดับใด

23/11/2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 75 (ครั้งที่ 1/2566) # 22 พ.ย. 2565

22/11/2022

ผู้อำนวยการศูนย์ฯได้รับเชิญให้บรรยายในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงระหว่างศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ให้กับทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) # 21 พ.ย. 2565

15/11/2022

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (สภามหาวิทยาลัย) ครั้งที่ 1/2566 (ครั้งที่ 8) # 11 พ.ย. 2565

11/11/2022

Infographic : How does Risk Culture come about?

28/10/2022

Infographic : When the water omes how do you prepare to cope

27/10/2022

Risk in Focus 2023

18/10/2022

Infographic : 10 indicators warning signs of fraud

04/10/2022

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงได้รับเชิญให้บรรยาย โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง ให้กับมหาวิทยาลัยนเรศวร # 3 ต.ค. 2565