admin

29/06/2018

เข้าให้ความรู้และร่วมปรึกษาหารือการบริหารความเสี่ยง กองวิเทศสัมพันธ์ # 18 เม.ย. 57

29/06/2018

ประชุม เรื่อง การจัดทำระบบ MURMS # 28 มี.ค. 57

29/06/2018

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬาขอเข้ามาหารือ # 27 มี.ค. 57

29/06/2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมตัวอย่างไร??? เมื่อภัยมา….” # 26 มี.ค. 57

29/06/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่51 # 24 มี.ค. 2557

29/06/2018

ร่วมปรึกษาหารือกับ กองกฏหมาย เกี่ยวกับ “Compliance Risk” # 20 ก.พ. 57

29/06/2018

ร่วมปรึกษาหารือกับ กองกิจการนักศึกษา เกี่ยวกับ “Compliance Risk” # 19 ก.พ. 57

29/06/2018

ร่วมปรึกษาหารือกับ กองเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับ “Compliance Risk” # 13 ก.พ. 57

29/06/2018

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร # 13 ก.พ. 57