คู่มือการปฏิบัติตนในภาวะฉุกเฉินสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล