หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้ความเห็นชอบเหตุการณ์ความเสี่ยงที่สำคัญและมาตรการการจัดการความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
สอบทานให้ส่วนงานมีการประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ (คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 43/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ การบริหารงานประจำมหาวิทยาลัย)
1. เสนอนโยบายในการขับเคลื่อนระบบบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยต่อสภามหาวิทยาลัย
2. กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญของมหาวิทยาลัย
3. พิจารณาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารเลือกใช้ให้มีความเหมาะสม
4. ให้คาปรึกษาแนะนาให้มหาวิทยาลัยมีระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เกิดบูรณาการตามหลักการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
5. ติดตามและให้ความเห็นต่อการประเมินระดับความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย
6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย
 • กำหนดนโยบาย กรอบและแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย และทบทวนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม
 • จัดให้มีการวางแผนการบรีหารจัดการเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมทั้งกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • กำกับดูแลและติดตามประเมินผลการดำเนินงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ
  • ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของทั้งมหาวิทยาลัย และทำให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
  • ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยง และสร้างความมั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งมหาวิทยาลัย
 • ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญของทั้งส่วนงาน และทำให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • กำกับดูแลให้การปฏิบัติงานของส่วนงานได้มีการประเมินความเสี่ยง บริหารจัดการความเสี่ยง และรายงานความเสี่ยงอย่างเพียงพอและเหมาะสม
 • ส่งเสริมบุคลากรในส่วนงานให้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงและปฏิบัติให้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานปกติ
 • ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแล และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่สำคัญในแต่ละภารกิจ และทำให้มั่นใจได้ว่ามีแผนการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม
 • ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารส่วนงาน/หน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยงในส่วนงาน/หน่วยงานของตน
 • ระบุเหตุการณ์ความเสี่ยง ประเมินการควบคุม และรายงานความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปตามลำดับชั้น
 • มีส่วนร่วมในการกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและนำไปปฏิบัติ
 • นำเสนอนโยบาย กรอบ และกระบวนการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อพิจารณาอนุมัติ
 • ประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาให้ทุกส่วนงานดำเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบายและกรอบแนวทางที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • จัดให้มีเครื่องมือและวิธีการเพื่อสนับสนุนการประเมินความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ
 • วิเคราะห์และประเมินความพอเพียงเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยง และเสนอแนะแนวทางเพื่อทบทวนกระบวนการบริหารความเสี่ยง
 • ติดตามและเปรียบเทียบผลการบริหารจัดการความเสี่ยง เพื่อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดให้มีช่องทางการสื่อสารข้อมูลความเสี่ยงและระบบการบริหารความเสี่ยงให้กับหน่วยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานยุทธศาสตร์ หน่วยงานคุณภาพ เพื่อการเชื่อมโยงระบบงาน และข้อมูลเพื่อการวางแผนยุทธศาสตร์และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย
 • สื่อสารและประสานงานกับหน่วยตรวจสอบภายใน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลความเสี่ยงเพื่อการวางแผนการตรวจสอบภายใน