admin

05/02/2019

การประชุมคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562 กำหนดมาตรการในการป้องกันฝุ่นของมหาวิทยาลัยมหิดล # 4 ก.พ. 2562

18/01/2019

The Global Risks Report 2019

18/01/2019

ประชุมหารือและทบทวนแนวทางการบริหารจัดการความต่อเนื่อง (BCM)วิทยาเขตกาญจนบุรี # 14 ม.ค. 2562

16/01/2019

Infographic : COSO Enterprise Risk Management 2017 [2]

28/12/2018

สวัสดีปีใหม่หน่วยงานต่างๆ 2562 #26 ธ.ค. 2561

28/12/2018

พิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวาระดิถึขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 #26 ธ.ค. 2561

24/12/2018

Infographic : TOP TEN SKILLs IN 2022

19/12/2018

Infographic : COSO Enterprise Risk Management 2017 [1]

19/12/2018

ประชุมคณะบริหารความต่อเนื่องพื้นที่บางกอกน้อย ครั้งที่ 1/2561 # 17 ธ.ค. 2561