admin

29/06/2018

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยนานาชาติ # 14 ม.ค. 57

29/06/2018

ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางบริหารจัดการความเสี่ยง # 3 ม.ค. 57

29/06/2018

ทำบุญใส่บาตรปีใหม่ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล

29/06/2018

กิจกรรม..สวัสดีปีใหม่กับหน่วยงานต่างๆ

29/06/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่49 # 23 ธ.ค. 2556

29/06/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่48 # 25 พ.ย. 2556

29/06/2018

ทางศิริราช เรียนเชิญ รองอธิการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และบุคลากรศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่องทิศทางการประเมินความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2557 # 29 ต.ค. 2556

29/06/2018

จัดชี้แจงการจัดทำรายงานประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ 2557 # 25 ต.ค. 2556

29/06/2018

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาทักษะความคิดเชิงระบบกับการบริหารความเสี่ยง # 14-16 ตุลาคม 2556