admin

29/06/2018

ร่วมปรึกษาหารือกับ กองบริหารงานวิจัย เกี่ยวกับ “Compliance Risk” # 7 ก.พ. 57

29/06/2018

โครงการ”ประชาคมมหิดล..เรียนรู้สู้ภัย” # 7 ก.พ. 2557

29/06/2018

ร่วมปรึกษาหารือกับ กองบริหารสินทรัพย์ เกี่ยวกับ “Compliance Risk” # 31 ม.ค. 57

29/06/2018

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง คณะสัตวแพทยศาสตร์ # 30 ม.ค. 57

29/06/2018

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ # 30 ม.ค. 57

29/06/2018

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง คณะเภสัชศาสตร์ # 28 ม.ค. 57

29/06/2018

โครงการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา # 28 ม.ค. 57

29/06/2018

ร่วมปรึกษาหารือกับ กองบริหารการศึกษา เกี่ยวกับ “Compliance Risk” # 27 ม.ค. 57

29/06/2018

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ครั้งที่50 # 20 ม.ค. 2557