admin

18/07/2018

อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2554 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ # 18-19 ส.ค. 2554

18/07/2018

ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยงและทีมงาน เป็นวิทยากรให้ความรู้และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ความเสี่ยง: จัดการได้….ไม่ยาก” # 11 ส.ค. 2554

18/07/2018

อบรมเชิงปฏิบัติการประเมินความเสี่ยงระดับส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2555 ด้านการบริการสุขภาพ # 10 ส.ค. 2554

18/07/2018

หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ # 3 ส.ค. 2554

18/07/2018

การประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 36 # 26 ก.ค. 2554

18/07/2018

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง บัณฑิตวิทยาลัย” # 14 ก.ค. 2554

18/07/2018

โครงการพัฒนาเครือข่ายการบริหารความเสี่ยงส่วนงาน # 29 มิ.ย. 2554

18/07/2018

บริการให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง กองบริหารงานวิจัย # 16 มิ.ย. 2554

18/07/2018

การให้คำปรึกษาการบริหารความเสี่ยง กองเทคโนโลยีสารสนเทศ # 13 มิ.ย. 2554