Infographic : 7 ขั้นตอนการล้างมือ ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Infographic : การป้องกันโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
27/02/2020
Infographic : คำแนะนำในการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
27/02/2020

Infographic : 7 ขั้นตอนการล้างมือ ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

**หากต้องการภาพขนาดจริงโปรดคลิ๊กที่ภาพก่อนบันทึก