Infographic : คำแนะนำในการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

Infographic : 7 ขั้นตอนการล้างมือ ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
27/02/2020
Infographic : การป้องกัน การแพร่เชื้อจากการไอ จาม
27/02/2020

Infographic : คำแนะนำในการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
**หากต้องการภาพขนาดจริงโปรดคลิ๊กที่ภาพก่อนบันทึก