รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2558

ความเสี่ยงของข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อภาครัฐ
01/08/2017
Global Risks 2015 10th Edition
01/08/2017

รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2558

รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2558

เพื่อวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 2 ประการ คือ 1.เพื่อสื่อสารแนวความคิดและเหตุผลของการตัดสินใจดำเนินนโยบายการเงิน ของคณะกรรมการฯ ต่อสาธารณชน และ 2. เพื่อเสนอกรอบประมาณการ ภาวะเศรษฐกิจและแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อที่ชัดเจนและมองไปข้างหน้า