ความเสี่ยงของข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อภาครัฐ

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง
01/08/2017
รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2558
01/08/2017

ความเสี่ยงของข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อภาครัฐ

ความเสี่ยงของข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อภาครัฐ

การใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐ ข้อมูลที่มีการจัดเก็บและบริหารโดยภาครัฐ การใช้จ่ายภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี สารสนเทศ ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รัฐกำลังพบในปัจจุบัน