กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง

คู่มือแนวทางปฎิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ ฉบับประชาชน
01/08/2017
ความเสี่ยงของข้อมูลที่เปิดเผยสู่สาธารณะ ภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อภาครัฐ
01/08/2017

กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ พิมพ์ครั้งที่ 5 ฉบับปรับปรุง

การพัฒนากฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ
การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งครอบคลุมทั้งพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) หรือการให้บริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) อันรวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานทางกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศถือเป็นกลไกสำคัญประการหนึ่งที่จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน