รายงานนโยบายการเงิน ธันวาคม 2558
01/08/2017
The Global Information Technology Report 2015
01/08/2017

Global Risks 2015 10th Edition

ความเสี่ยงทั่วโลกในปี 2015 ฉบับที่ 10 ได้รับการเผยแพร่โดยเศรษฐกิจโลกในกรอบของการแข่งขันระดับโลกและวางเกณฑ์มาตรฐานสำหรับเครือข่าย

Global Risks 2015 10th Edition โดย WEF(World Economic Forum) ได้กล่าวถึงความเสี่ยงของโลกที่จะเกิดขึ้นอันใกล้ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ สังคม และเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นอีกด้วย รายงานของ WEF(World Economic Forum) ได้จัดความเสี่ยงของโลกไว้ 5 กลุ่ม นั่นคือ ความเสี่ยงด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ สังคม และเทคโนโลยี