คู่มือ : ระบบคุณภาพภายนอก

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา