การจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1. หนังสือการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564
  2. ผังความเชื่อมโยงการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ปี 2564 ยังไม่ออก)
  3. เอกสารใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

3.1 บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม 2561

3.2 บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง ฉบับเดือนธันวาคม 2561

3.3 หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ เดือนธันวาคม 2561

งบประมาณแผ่นดิน

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย

เอกสารหมายเลข 1-1.1 แผนการเสนอขอตั้งงบลงทุน

เอกสารหมายเลข 1.2 checklist ครุภัณฑ์

เอกสารหมายเลข 1.3 checklist สิ่งก่อสร้าง

เอกสารหมายเลข 1.4 project-control (สำหรับ สิ่งก่อสร้างผูกพันใหม่ เท่านั้น!!!)

เอกสารหมายเลข 2 เป้าหมายการให้บริการของส่วนงาน

เอกสารหมายเลข 3 เป้าหมายผลผลิต

เอกสารหมายเลข 4-4.7 โครงการเงินอุดหนุน

เอกสารหมายเลข 5-5.4 โครงการเงินอุดหนุน (โครงการย่อย)

เอกสารหมายเลข 6 ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและแผนจำนวนนักศึกษา 2562-2567

เอกสารหมายเลข 7 การขอตั้งค่าเช่าบ้าน

เอกสารหมายเลข 8-9 แบบฟอร์มค่าจ้างเหมา-ค่าสาธารณูปโภค

เอกสารหมายเลข 10 พตส.

เอกสารหมายเลข 11 อัตราใหม่

งบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ (เงินรายได้ส่วนงาน/เงินรายได้มหาวิทยาลัย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบฟอร์มคำขอตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2564