คณะบุคลากร จากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
28/02/2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน ครั้งที่ 2
01/05/2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) สภ. พุทธมณฑล และผู้นำชุมชน ลงพื้นที่เพื่อมอบข้าวสาร อาหารแห้ง ที่ได้รับบริจาคจากโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนวัดสาลวัน

โครงการ “ปันปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน จัดขึ้นโดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM) มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริเวณชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย