การประกวดคลิปวิดีโอโครงการรณรงค์ลดการใช้แก้วพลาสติก
21/02/2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ส่งมอบของช่วยเหลือชุมชนวัดสาลวัน ในโครงการ “ปัน ปัน” ห่างแค่ตัว อย่ากลัวแบ่งปัน
24/04/2020

คณะบุคลากร จากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก ท่านรองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน  มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้กล่าวเปิดงานและตอนรับ คณะบุคลากร จากฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม และกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้ามาศึกษาดูงาน โดยได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านบริหารจัดการอาคารสถานที่ และการจัดรูปแบบการจัดการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ตามกรอบการประเมินการจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียว(UI Green Metric World University Ranking) เพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติติงานของบุคลากร  โดยหลังจากที่ประชุมบุคลากร จากกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้พาเข้าเยี่ยมชมตามแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ เช่น สถานีไบโอดีเซล ระบบบำบัดน้ำเสีย ธนาคารขยะรีไซเคิล และอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ เป็นต้น