คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017
โครงการศึกษาสัมมนา “ทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม “
22/12/2017

พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 2

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบเกียรติบัตรให้กับส่วนงานที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดสวนมุมสวยปี 2 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี โครงการนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้น ตามแนวคิดที่ให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้และอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีสุขภาวะ โดยการพัฒนาพื้นที่ว่างหรือพื้นที่สีเขียวเดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาหรือนันทนาการของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 16 ส่วนงาน ดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 50,000 บาท ได้แก่
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่
2. คณะทันตแพทยศาสตร์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่
3. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
4. คณะศิลปศาสตร์
รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตรและเงินรางวัล 5,000 บาท ได้แก่
5. บัณฑิตวิทยาลัย
6. คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
7. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี (ศาลายา)
8. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย
9. สถาบันพัฒนาสุุขภาพอาเซียน
10. สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
11. วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
12. วิทยาลัยนานาชาติ
13. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
14. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
15. โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ
16. วิทยาเขตกาญจนบุรี