พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 2
22/12/2017
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017

โครงการศึกษาสัมมนา “ทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม “

เมื่อวันที่ 18 และ 19 กันยายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “ทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทบทวนการทำงานและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงานของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2561-2564 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนต่อการพัฒนาด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน