โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน
22/12/2017
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017

พิธีมอบรางวัล MU ENERGY AWARDS 2017

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบรางวัลแก่คณะได้รับที่ได้รับรางวัลการเข้าร่วมประกวดโครงการ  MU Energy Awards 2017 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพภายในมหาวิทยาลัยมหิดลนั้น มีส่วนงานสนใจเข้าร่วมประกวดในโครงการฯ ทั้งสิ้น 20 ส่วนงาน โดยได้รับเกียรติจากท่าน ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้มอบรางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.นที รักษ์พลเมือง ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี

ผลการตัดสิน
รางวัล MU Energy Awards 2017 จำนวน 5 รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมมอบโลห์และใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมมอบโลห์และใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ วิทยาลัยนานาชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมมอบโลห์และใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท พร้อมมอบโลห์และใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์
รางวัลรองชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมมอบโลห์และใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

รางวัลความเป็นเลิศ จำนวน 3 รางวัล
รางวัลความเป็นเลิศด้านกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก มอบโลห์พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รางวัลความเป็นเลิศด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน มอบโลห์พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ คณะเทคนิคการแพทย์
รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการทรัพยากร มอบโลห์พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

รางวัล MU Energy Awards 2017 ประเภท poster จำนวน 3 รางวัล
รางวัลที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
รางวัลที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
รางวัลที่ 3 เงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ
ได้แก่ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

ส่วนงานที่ผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินด้านเอกสาร MU Energy Awards 2017
1. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
2. วิทยาลัยนานาชาติ
3. คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
4. คณะเทคนิคการแพทย์
5. หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
6. คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
7. สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
8. คณะสัตวแพทยศาสตร์
9. ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ
10. คณะวิทยาศาสตร์
11. วิทยาเขตกาญจนบุรี