ค่าย “Idea Green Kids Camp ตัวเล็กคิดการใหญ่” รุ่นที่ 1
22/12/2017
พิธีมอบรางวัล MU ENERGY AWARDS 2017
22/12/2017

โครงการพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน โดยได้รับเกียรติจากท่านกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ โดยมีนายอดิศักดิ์ เทพอาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ คอยให้การต้อนรับ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ขยายโครงการธนาคารขยะรีไซเคิลจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล สู่ โรงเรียนอีก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดทรงคนอง และโรงเรียนวัดสุวรรณาราม โดยกิจกรรมนี้เกิดจากแนวคิดที่มหาวิทยาลัยมหิดลนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดำเนินโครงการต่าง ๆ มาให้บริการแก่ชุมชน เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตและการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  พร้อมกับการสาธิตและแนะแนวทางการดำเนินโครงการฯ ตลอดจนการให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติและเกิดความยั่งยืนในการดำเนินโครงการ โดยมีเป้าหมายในการเสริมเสร้างความรู้และความเข้าใจให้นักศึกษา/ครูและผู้ปกครอง ได้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณขยะ และเกิดรายได้จากขยะที่ผ่านการคัดขยะ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ร่วมสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมให้เกิดพันธกิจสัมพันธชุมชนต่อไป