มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017
Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล
22/12/2017

Office of Strategic Management in Action

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสำหรับหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยและผู้ปฏิบัติงานหลัก กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล Office of Strategic Management in Action (OSM)เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของส่วนงาน ที่มีการนำระบบพัฒนาคุณภาพมาใช้ปรับปรุงกระบวนการทั้งในระดับหลักสูตร(เช่น AUN-QA) และองค์กร (EdPEx) โดยแนวทางพัฒนาสำนักงานอธิการบดีใช้การประยุกต์เกณฑ์พัฒนาคุณภาพ(TQA) หมวด 2 3 และ 6 ให้เหมาะสมกับบริบท เพื่อให้กองกายภาพและสิ่งแวดล้อมโดยหัวหน้างาน หัวหน้าหน่วยและผู้ปฏิบัติงานหลักได้ทบทวนภาระกิจและโครงร่างองค์กร กลยุทธการดำเนินงานการกำหนดและวิเคราะห์ผู้รับบริการ และกระบวนการปฏิบัติที่เป็นปัจจุบัน (As-be) อีกทั้งเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานร่วมของสำนักงานฯ เรื่องการกำหนดข้อตกลงการส่งมอบบริการ (Service Level Agreement, SLA)ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และการปรับภาพลักษณ์การปฏิบัติงานของกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณลักษณ์ที่สอดคล้องกับสำนักงานอธิการบดี “จิตรบริการ งานฉับไว สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ร่วมก้ามไป WCU” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ รศ.ดร.ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม อาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา