Office of Strategic Management in Action
22/12/2017
Safety Day
22/12/2017

Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “Jakka Rally พาเที่ยวชุมชนพุทธมณฑล” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาปั่นจักรยานออกกำลังกายไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของชุมชนโดยรอบพุทธมณฑล ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา สุนทรานันท์ ตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานปล่อยเปิดกิจกรรม โดยมีบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 300 คน