ประชุมเตรียมงานเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน
22/12/2017
Office of Strategic Management in Action
22/12/2017

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหาร จัดการโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล โครงการปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ เพื่อใช้เป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาต่อไป พร้อมทั้งนั่งรถรางชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัย