ศึกษาดูงาน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
22/12/2017
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017

ประชุมเตรียมงานเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดมะเกลือ โรงเรียนวัดสุวรรณาราม โรงเรียนวัดทรงคนอง เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการเปิดตัวโครงการ Eco Town ครั้งที่ 2 (กิจกรรมส่งเสริมการจัดตั้งโครงการธนาคารขยะรีไซเคิล) ซึ่งเป็นภารกิจหลักในการมุ่งสร้างแหล่งเรียนรู้จึงเพื่อการพัฒนาระบบกายภาพ ด้านการบริหารจัดการขยะโดยได้มีการดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ ควบคู่กับการรณรงค์ให้เกิดการเรียนรู้ การปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม