กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017
ประชุมเตรียมงานเครือข่ายพันธกิจสัมพันธ์ Eco Town มหิดลกับชุมชน
22/12/2017

ศึกษาดูงาน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด

เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ และรองอธิการบดีฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ ได้นำบุคลากรระดับหัวหน้างาน และหัวหน้าหน่วย กองภายภาพและสิ่งแวดล้อม ศึกษาดูงานด้านการจัดการความปลอดภัยภายในองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2558-2562 โดยมีนโยบายส่่งเสริมการสร้างความเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์ (Eco-University) ที่มีเปาหมายชัดเจนของการสร้างให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) เป็นไปตามมาตรฐานสากล ณ บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด จังหวัดระยอง