โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน
22/12/2017
ศึกษาดูงาน บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ เอนไวรอนเมนทอล เซอร์วิส จำกัด
22/12/2017

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำโดยรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้ให้เกียรติต้อนรับและเป็นผู้บรรยายด้านการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล ให้แก่บุคลกรจากกองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 20 คน วิทยาเขตปัตตานี ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ด้านการบริหารการจัดการด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปพัฒนาต่อไป พร้อมทั้งนั่งรถรางชมบริเวณโดยรอบภายในมหาวิทยาลัย