หน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบ คำนวณ ควบคุม พิจารณาตรวจสอบ อำนวยการใช้ และให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • วางแผน พัฒนาระบบการจำหน่ายและบำรุงรักษา ไฟฟ้าแรงสูงจากสถานีไฟฟ้าย่อย
 • ควบคุมและบำรุงรักษาแนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่าย 22 เควีให้มีเสถียรภาพ
 • ตรวจสอบ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ควบคุม ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
 • ควบคุม ดูแลระบบสื่อสารต่างๆ ระบบโทรศัพท์ ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 • รวบรวมข้อมูลและสถิติการใช้ไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแสงสว่าง
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

หน่วยระบบน้ำและเครื่องกล
 • ออกแบบ คำนวณ พิจารณาตรวจสอบ อำนวยการใช้ และให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกลเติมอากาศ ระบบระบายน้ำ และระบบปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตรวจสอบ กำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคารในพื้นที่ศาลายา
 • ควบคุมคุณภาพการทิ้งน้ำเสียและน้ำผิวดิน
 • ควบคุม บำรุงรักษาเส้นทางการไหลเวียนของระบบน้ำดี/น้ำเสีย ตลอดจนรักษาระดับน้ำในคูคลอง
 • ควบคุมและประสานงานการใช้น้ำประปาและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายน้ำประปาและระบบหัวดับเพลิง
 • รวบรวมข้อมูลและสถิติการใช้น้ำประปา ปริมาณน้ำเสียและการซ่อมบำรุงอาคาร
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไข ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสูบระบายน้ำ ระบบน้ำพุและกังหันเติมอากาศ ระบบน้ำเสียและน้ำผิวดิน ระบบน้ำและเครื่องกล อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

หน่วยระบบซ่อมบำรุง
 • ออกแบบ คำนวณ ควบคุม พิจารณาตรวจสอบ อำนวยการใช้ และให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมโยธา ( ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ ) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • งานระบบธุรการ รับ – ส่งลงทะเบียนหนังสือราชการ 3. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคาร ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ลานจอดรถ ฝาบ่อ ฝารางระบายน้ำ และระบบสาธารณูปโภคในอาคารและสำนักงาน
 • ตรวจสอบแก้ไขรายการแจ้งซ่อมพร้อมจัดทำบันทึกข้อมูล สถิติการรับแจ้งซ่อมลงบนคอมพิวเตอร์
 • ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลครุภัณฑ์ประจำงานระบบสาธารณูปโภค
 • จัดทำข้อมูลติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามที่งานระบบสาธารณูปโภคได้รับมอบหมาย เช่น การควบคุมงาน การปรับปรุงโครงการก่อสร้าง เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานควบคุม ดูแล ซ่อมแซม แนวรั้ว รื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขระบบสาธารณูปโภคในอาคาร อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

หน่วยบริหารจัดการพลังงานและอาคารสิริวิทยา
 • กำกับ ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบโครงสร้างของอาคารสิริวิทยา
 • กำกับ ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ของอาคารสิริวิทยา
 • กำกับ ดูแล บริหารงานระบบเอกสาร ระบบงานสารบรรณ แผนและงบประมาณการประสานงานด้านงานบุคคล และการขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/พื้นที่ของอาคารสิริวิทยา
 • กำกับ/ดูแล/ควบคุมงาน/กรรมการตรวจรับ/กำหนดTOR/บริหารสัญญาจ้างเหมางานบริการต่างๆ
 • กำกับ/ดูแล/พัฒนาระบบการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิด ศาลายา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามคำสั่งภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • วางแผนและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัย
 • บริการรับแจ้งซ่อมระบบสาธารณูโภคส่วนกลาง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบโทรศัพท์ ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบท่อจ่ายน้ำประปา และระบบหัวดับเพลิง
 • บริการดูแลรักษาเส้นทางการไหลเวียนของระบบน้ำดี/น้ำเสีย ตลอดจนรักษาระดับน้ำในคูคลอง
 • สนับสนุนงานซ่อมแซมอาคาร ซ่อมแซมถนนทางเท้า งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานประปา

หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร

ว่าที่ร้อยตรีพงษ์ธร เซี่ยงเห็น

02-441-4400 ต่อ 1240


pongthorn.sie@mahidol.ac.th

หน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร

นายสุริยัน จันทร์เงิน ( หน.หน่วย )


วิศวกรไฟฟ้า
Tel : 1241
Email : suriyan.jan@mahidol.ac.th

นายสุรินทร์ วงษ์ตา


วิศวกรไฟฟ้า
Tel : 1238
Email : surin.won@mahidol.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีอวิรุทธิ์ ราตรีพฤกษ์


วิศวกรไฟฟ้า
Tel : 1249
Email : awiruth.rat@mahidol.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีจิรกิตติ์ เกษาภรณ์


วิศวกร
Tel : 1228
Email : jirakit.kes@mahidol.ac.th

นายสัญชัย สถิตย์สารธรรม


วิศวกร
Tel : 1230
Email : sanchai.sat@mahidol.ac.th

นายสุพัตร แก้วบุญเพิ่ม


ช่างไฟฟ้า
Tel : 1205
Email : supat.kaw@mahidol.ac.th

นายสุพัฒน์ ศรีเอี่ยมจันทร์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1228
Email : supat.sra@mahidol.ac.th

นายเจริญ บัวภิบาล


ช่างไฟฟ้า
Tel : 1205
Email : charoen.bua@mahidol.ac.th

นายณัฐวัฒน์ จันทร์แปลง


ช่างเทคนิค
Tel : 1205
Email: nattwat.jan@mahidol.ac.th

นายพิชยนันท์ พิมพ์ชื่น


วิศวกรไฟฟ้า
Tel : 1244
Email : pitchayanan.pim@mahidol.ac.th

นายกบินทร์ จงขะวะดี


วิศวกร
Tel : 1236
Email : kabin.jon@mahidol.ac.th

นายประวิทย์ ไชยชมภู


ช่างเทคนิค
Tel : 1205
Email : prawit.cha@mahidol.ac.th

นายวรรษชล แก้วมณี


ช่างไฟฟ้า
Tel : 1205
Email: watsachon.kae@mahidol.ac.th

นายทศพร ศรีไกรรส


วิศวกรไฟฟ้า
Tel : 1242
Email: thodsaporn.sri@mahidol.ac.th

นายวรทัต หงส์วาณิชวงศ์


วิศวกร
Tel : 1236
Email: worathat.hon@mahidol.ac.th

หน่วยระบบน้ำและเครื่องกล

นางสาวฐิตารีย์ วรรณาภรณ์สกุล (รษก.หน.หน่วย)


วิศวกร
Tel : 1246
Email : thitaree.wan@mahidol.ac.th

นายสุเทพ วงษ์คำ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1232
Email : suthep.won@mahidol.ac.th

นายสุระเชน มะลิงาม


วิศวกรเครื่องกล
Tel : 1239
Email : surachen.mal@mahidol.ac.th

นายชัยวัฒน์ วิริยะกุล


วิศวกรเครื่องกล
Tel : 1235
Email : chaiwat.vir@mahidol.ac.th

นายนิภาธร ชื่นแสงจันทร์


ช่างเทคนิค
Tel : 1232, 1205
Email : nipatorn.chu@mahidol.ac.th

นางสาวกมลพรรณ จงคงคาวุฒิ


ช่างเวิศวกร
Tel : 1246
Email :

หน่วยระบบซ่อมบำรุง

นายมนตรี แสงทวี ( หน.หน่วย )


วิศวกรโยธา
Tel : 1248
Email : montree.san@mahidol.ac.th

นางสาววราลักษณ์ นามเสถียร


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 1243
Email : waraluck.nam@mahidol.ac.th

นายวีระศักดิ์ บัวพันธ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง
Tel : 1205, 1247
Email : veerasake.bop@mahidol.ac.th

นายพนอ เปียทอง


ช่างก่อสร้าง
Tel : 1205
Email : panor.pia@mahidol.ac.th

นายฤทธิพร เพียรจันทร์


ช่างไฟฟ้า
Tel : 1205
Email : narathip.kea@mahidol.ac.th

นายนราธิป เขียวคำรพ


ช่างเหล็ก
Tel : 1205
Email : rittiporn.pie@mahidol.ac.th


หน่วยบริหารจัดการพลังงานและอาคารสิริวิทยา

นายเมธาวี ชาบัญ ( หน.หน่วย )


วิศวกร
Tel : 02-441-4404 ต่อ 1213
Email : methawee.cha@mahidol.ac.th

นายกรุณา เมตกูล


ช่างอิเล็กทรอนิกส์
Tel : 02-441-4404 ต่อ 1213
Email : karuna.met@mahidol.ac.th

ข้อบังคับ/ประกาศ/คำสั่ง

ตัวอย่างหนังสือ

ผลงานR2R

เอกสารอื่นๆ

จำนวนบุคลากร งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร รวมทั้งสิ้น 32 คน
 • วิศวะกร
 • ช่างไฟฟ้า
 • ช่างปูน
 • ช่างเหล็ก
 • ช่างก่อสร้าง
 • ช่างประปา
 • ช่างอิเล็กทรอนิกส์
 • ช่างเทคนิค
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 • วิศวกรไฟฟ้า
 • วิศวกรเครื่องกล
 • วิศวกรโยธา
 • เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง