งานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร

หัวหน้างานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร

ว่าที่ร้อยตรีอัครนันท์ เซี่ยงเห็น


Mr. Akkharanan Sienghen
วิศวกรไฟฟ้า
02-441-4400 ต่อ 1240
pongthorn.sie@mahidol.ac.th

หน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร

นายสุริยัน จันทร์เงิน ( หน.หน่วย )


Mr. Suriyan Chan-Ngern
วิศวกรไฟฟ้า (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-4414400 ต่อ 1241
Email : suriyan.jan@mahidol.ac.th

นายสุรินทร์ วงษ์ตา


Mr. Surin Wongta
วิศวกรไฟฟ้า (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-4414400 ต่อ 1238
Email : surin.won@mahidol.ac.th

นายพิชยนันท์ พิมพ์ชื่น


Mr. Pitchayanan Pimchuen
วิศวกรไฟฟ้า (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-4414400 ต่อ 1244
Email : pitchayanan.pim@mahidol.ac.th

นายทศพร ศรีไกรรส


Mr. Thodsaporn Srikairos
วิศวกรไฟฟ้า
02-4414400 ต่อ 1221
Email: thodsaporn.sri@mahidol.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีชนะโชติ เกษาภรณ์


Mr. Chanachot Kesaporn
วิศวกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-4414400 ต่อ 1228
Email : jirakit.kes@mahidol.ac.th

นายวรทัต หงส์วาณิชวงศ์


Mr. Worathat Hongwanitwong
วิศวกรไฟฟ้า
02-4414400 ต่อ 1222
Email: worathat.hon@mahidol.ac.th

นายสุพัฒน์ ศรีเอี่ยมจันทร์


Mr. Supat Sriaiemchan
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
02-4414400 ต่อ 1228
Email : supat.sra@mahidol.ac.th

นายสัญชัย สถิตย์สารธรรม


Mr. Sanchai Satidsaratham
วิศวกร
02-4414400 ต่อ 1230
Email : sanchai.sat@mahidol.ac.th

นายณัฐวัฒน์ จันทร์แปลง


Mr. Nattwat Janplang
ช่างเทคนิค
02-4414400 ต่อ 1205
Email: nattawat.jan@mahidol.ac.th

นายวรรษชล แก้วมณี


Mr. Watsachon Kaewmanee
ช่างไฟฟ้า
02-4414400 ต่อ 1205
Email: watsachon.kae@mahidol.ac.th

นายประวิทย์ ไชยชมภู


Mr. Prawit Chaichompoo
ช่างเทคนิค
02-4414400 ต่อ 1205
Email : prawit.cha@mahidol.ac.th

นายวีระชน อยู่สำราญ


Mr. Weerachon Yoosamran
วิศวกรไฟฟ้า
02-4414400 ต่อ 1244
Email: weerachon.yoo@mahidol.ac.th

นายพันธกานต์ แจ่มแจ้ง


Mr. Pantakan Jamjang
ช่างเทคนิค
02-4414400 ต่อ 1205
Email : pantakan.jam@mahidol.ac.th

นายอนพัทย์ จันทร์ปราง


Mr. Anapat Chanprang
ช่างเทคนิค
02-4414400 ต่อ 1205
Email : anapat.cha@mahidol.ac.th

นางสาววราลักษณ์ นามเสถียร


Miss Waraluck Namsathiean
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-4414400 ต่อ 1203
Email : waraluck.nam@mahidol.ac.th

หน่วยระบบน้ำและเครื่องกล

นางสาวฐิตารีย์ วรรณาภรณ์สกุล (รักษาการหัวหน้าหน่วย)


Miss. Thitaree Wannapornsakul
วิศวกร
02-4414400 ต่อ 1246
Email : thitaree.wan@mahidol.ac.th

นายสุระเชน มะลิงาม


Mr. Surachen Malingam
วิศวกรเครื่องกล (ผู้ชำนาญการพิเศษ)
02-4414400 ต่อ 1239
Email : surachen.mal@mahidol.ac.th

นายชัยวัฒน์ วิริยะกุล


Mr. Chaiwat Viriyakul
วิศวกรเครื่องกล
02-4414400 ต่อ 1235
Email : chaiwat.vir@mahidol.ac.th

นางสาวกมลพรรณ จงคงคาวุฒิ


Miss. Kamolphan Jongkongkawutthi
วิศวกรเครื่องกล
02-4414400 ต่อ 1237
Email : kamolphan.jon@mahidol.ac.th

นายจิรวัฒน์ ชูศรี


Mr. Jirawat Choosri
วิศวกรเครื่องกล
02-4414400 ต่อ 1246
Email : jirawat.cho@mahidol.ac.th

หน่วยระบบซ่อมบำรุง

นายวีระศักดิ์ บัวพันธ์


Mr. Weerasak Baopan
เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง
02-4414400 ต่อ 1205
Email : veerasake.bop@mahidol.ac.th

นายพนอ เปียทอง


Mr. Panor Piathong
ช่างก่อสร้าง
02-4414400 ต่อ 1205
Email : panor.pia@mahidol.ac.th

นายฤทธิพร เพียรจันทร์


Mr. Rittiporn Pienjan
ช่างเทคนิค
02-4414400 ต่อ 1205
Email : rittiporn.pie@mahidol.ac.th

นายนราธิป เขียวคำรพ


Mr. Narathip Kiawkhamrop
ช่างเทคนิค
02-4414400 ต่อ 1205
Email : narathip.kea@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารจัดการพลังงานและอาคารสิริวิทยา

นายเมธาวี ชาบัญ ( หน.หน่วย )


Mr. Methawee Chaban
วิศวกร
02 4414401 ต่อ 1215
Email : methawee.cha@mahidol.ac.th

นาย ไตรภูมิ สุจจิตร์จูล


Mr. Taiphum Sujjitjul
ช่างเทคนิค
02-441-4404 ต่อ 1215
E-mail : Taiphum.suj@mahidol.ac.th

นายชลกานต์ เจริญสุข


Mr. Chonlakarn Charoensuk
วิศวกร
02-441-4404 ต่อ 1215
E-mail : Chonlakarn.cha@mahidol.ac.th

หน่วยบริหารอาคารศูนย์การเรียนรู้มหิดล

นายกบินทร์ จงขะวะดี (หัวหน้าหน่วย)


Mr. Kabin Jongkhavadee
วิศวกรไฟฟ้า
02-4414400 ต่อ 1236
Email: kabin.jon@mahidol.ac.th

ว่าที่ร้อยตรีพิสิษฐ์ พยุง


Mr. Phisit Payung
ช่างเทคนิค
02-849-4500 ต่อ 4549
Email : phisit.pag@mahidol.ac.th

นายประพันธ์ ชื่นชมเชาวน์


Mr. Praphan Chuenchomchao
ช่างเทคนิค
02-8494500 ต่อ 4540
Email : praphan.chu@mahidol.ac.th

นายนวพล ยอดภักดี


Mr. Nawapon Yodphakdi
ช่างเทคนิค
02-8494500 ต่อ 4540
Email : navapon.yod@mahidol.ac.th
หน่วยไฟฟ้าและสื่อสาร
 • ออกแบบ คำนวณ ควบคุม พิจารณาตรวจสอบ อำนวยการใช้ และให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • วางแผน พัฒนาระบบการจำหน่ายและบำรุงรักษา ไฟฟ้าแรงสูงจากสถานีไฟฟ้าย่อย
 • ควบคุมและบำรุงรักษาแนวสายไฟฟ้าระบบจำหน่าย 22 เควีให้มีเสถียรภาพ
 • ตรวจสอบ บำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้าในพื้นที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • ควบคุม ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
 • ควบคุม ดูแลระบบสื่อสารต่างๆ ระบบโทรศัพท์ ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด
 • รวบรวมข้อมูลและสถิติการใช้ไฟฟ้าและการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าแรงสูงและไฟฟ้าแสงสว่าง
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขระบบไฟฟ้าและระบบสื่อสาร อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

หน่วยระบบน้ำและเครื่องกล
 • ออกแบบ คำนวณ พิจารณาตรวจสอบ อำนวยการใช้ และให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบเครื่องกลเติมอากาศ ระบบระบายน้ำ และระบบปรับอากาศภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • ตรวจสอบ กำกับดูแลและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียรวมและระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคารในพื้นที่ศาลายา
 • ควบคุมคุณภาพการทิ้งน้ำเสียและน้ำผิวดิน
 • ควบคุม บำรุงรักษาเส้นทางการไหลเวียนของระบบน้ำดี/น้ำเสีย ตลอดจนรักษาระดับน้ำในคูคลอง
 • ควบคุมและประสานงานการใช้น้ำประปาและซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบท่อจ่ายน้ำประปาและระบบหัวดับเพลิง
 • รวบรวมข้อมูลและสถิติการใช้น้ำประปา ปริมาณน้ำเสียและการซ่อมบำรุงอาคาร
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไข ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบสูบระบายน้ำ ระบบน้ำพุและกังหันเติมอากาศ ระบบน้ำเสียและน้ำผิวดิน ระบบน้ำและเครื่องกล อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

หน่วยระบบซ่อมบำรุง
 • ออกแบบ คำนวณ ควบคุม พิจารณาตรวจสอบ อำนวยการใช้ และให้คำปรึกษางานที่เกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรมโยธา ( ถนน ทางเท้า รางระบายน้ำ ) ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล
 • งานระบบธุรการ รับ – ส่งลงทะเบียนหนังสือราชการ 3. ปฏิบัติงานซ่อมแซมอาคาร ซ่อมแซมถนน ทางเท้า ลานจอดรถ ฝาบ่อ ฝารางระบายน้ำ และระบบสาธารณูปโภคในอาคารและสำนักงาน
 • ตรวจสอบแก้ไขรายการแจ้งซ่อมพร้อมจัดทำบันทึกข้อมูล สถิติการรับแจ้งซ่อมลงบนคอมพิวเตอร์
 • ควบคุม ตรวจสอบ และดูแลครุภัณฑ์ประจำงานระบบสาธารณูปโภค
 • จัดทำข้อมูลติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงานตามที่งานระบบสาธารณูปโภคได้รับมอบหมาย เช่น การควบคุมงาน การปรับปรุงโครงการก่อสร้าง เป็นต้น
 • ปฏิบัติงานควบคุม ดูแล ซ่อมแซม แนวรั้ว รื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งภายในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
 • ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และแก้ไขระบบสาธารณูปโภคในอาคาร อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

หน่วยบริหารจัดการพลังงานและอาคารสิริวิทยา
 • กำกับ ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบโครงสร้างของอาคารสิริวิทยา
 • กำกับ ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาและพัฒนาระบบโสตทัศนูปกรณ์ของอาคารสิริวิทยา
 • กำกับ ดูแล บริหารงานระบบเอกสาร ระบบงานสารบรรณ แผนและงบประมาณการประสานงานด้านงานบุคคล และการขอใช้ห้องเรียน/ห้องประชุม/พื้นที่ของอาคารสิริวิทยา
 • กำกับ/ดูแล/ควบคุมงาน/กรรมการตรวจรับ/กำหนดTOR/บริหารสัญญาจ้างเหมางานบริการต่างๆ
 • กำกับ/ดูแล/พัฒนาระบบการจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลัยมหิด ศาลายา
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายตามคำสั่งภายใต้ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
 • วางแผนและดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัย
 • บริการรับแจ้งซ่อมระบบสาธารณูโภคส่วนกลาง เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบโทรศัพท์ ระบบกระจายเสียงตามสาย ระบบโทรทัศน์วงจรปิด ระบบท่อจ่ายน้ำประปา และระบบหัวดับเพลิง
 • บริการดูแลรักษาเส้นทางการไหลเวียนของระบบน้ำดี/น้ำเสีย ตลอดจนรักษาระดับน้ำในคูคลอง
 • สนับสนุนงานซ่อมแซมอาคาร ซ่อมแซมถนนทางเท้า งานไฟฟ้าและสื่อสาร งานประปา

คู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงานของงานสาธารณูปโภคและระบบอาคาร

 • ระบบงานสารบรรณ
 • ระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 kv
 • ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV
 • ระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนและพื้นที่ส่วนกลาง
 • ระบบประปา
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย
 • ระบบงานซ่อมบำรุง
 • ระบบโสตทัศนูปกรณ์ภายในศูนย์การเรียนรู้มหิดล
 • ระบบซ่อมบำรุงภายในศูนย์การเรียนรู้มหิดล
 • ระบบบริหารอาคารสิริวิทยา