การปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานที่หลากหลาย และ/หรือปฏิบัติงาน ณ ที่พักของบุคลากรกองกฎหมาย