มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย และแนวทางการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน
01/07/2019
โครงการอบรมประชุมชี้แจงการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561
01/07/2019

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562