MUSAIS and Fukuoka Women's University Kicked Off the Fridays with Conversation Corner Season 2
21/01/2022
Online EAT 2022 Successfully Completed the Two-day Program
09/02/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย

 

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ต้อนรับ H.E. Dr. Sándor Sipos เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย และ Ms. Kamilla Balla เจ้าหน้าที่ฝ่ายการค้า สถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ในโอกาสเข้าพบเพื่อหารือความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล กับ มหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศฮังการี โดยมุ่งเน้นความร่วมมือ ด้านการจัดการการกีฬา กับ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งนี้ คณบดีวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการเจรจาความร่วมมือในระดับหนึ่งแล้วกับ University of Physical Education และมหาวิทยาลัยมหิดล จะร่วมลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา การวิจัยร่วม และการทำหลักสูตรร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ การหารือวันนี้ มหาวิทยาลัยมหิดลและสถานเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย จะได้ดำเนินการเจรจาความร่วมมือเพิ่มเติมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการแพทย์ สัตวแพทย์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งด้านสังคมศาสตร์ กับมหาวิทยาลัยหลักๆ ในประเทศฮังการี ได้แก่ Semmelweis University, University of Pécs, Szeged University เป็นต้น