Special Talk on Good Health and Well Being episode 1
02/06/2021
Cohort 1/2021 – Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning for Academics under the Mahidol – Macquarie Center for International Education (MCIE)
09/06/2021

มหาวิทยาลัยมหิดลเปิดหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19

มหาวิทยาลัยมหิดลได้เริ่มดำเนินการเปิดจุดฉีดวัคซีนให้กับบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเริ่มฉีดรอบแรก ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนประมาณ วันละ 1,000 คน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งบุคลากรและนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งบุคลากรและนักศึกษาจิตอาสาของมหาวิทยาลัยมหิดล และจากหน่วยงานต่าง ๆ ภายในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 นี้ จะมีการขยายการบริการให้กับบุคลากรของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และคณะผู้บริหารกระทรวง อว. ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ณ ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อรับฟังข้อมูลความพร้อมการให้บริการฉีดวัคซีน รวมทั้งให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการวัคซีน โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ

จากนั้น ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สิริฤกษ์ ยังได้ตรวจเยี่ยมและชมจุดบริการ ภายในศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร เพื่อให้กำลังใจและแสดงความขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยในการฉีดวัคซีน และขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่เสียสละมาในวันนี้ พร้อมทั้งชื่นชมการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยที่เป็นระบบ มีขั้นตอนที่ชัดเจน และที่สำคัญคือ เรื่องของความรวดเร็วของผู้ได้รับบริการ นอกจากนั้น กระทรวง อว. ยังได้มอบ “เจลล้างมือแอลกออฮอล์” พร้อม “หน้ากากอนามัย” ให้แก่มหาวิทยาลัย เพื่อนำไปใช้ในการปฏิบัติงานบริการด้านการแพทย์ต่อไป