กิจกรรม 2020: A Turning Chapter (บทเปลี่ยนผัน) โดย Mahidol University Student, Academic and International Services (MUSAIS)
09/12/2020
มหาวิทยาลัยมหิดล และ Swinburne University of Technology เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ข้อมูลกับการวิจัยทางชีวการแพทย์
14/01/2021

มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์การเกษตร

วันที่ 15 ธันวาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล และ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย ร่วมหารือเพื่อแลกเปลี่ยนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์การเกษตร โดยมี Prof. Gavin Ash, Executive Director, Institute for Life Sciences and the Environment, เป็นผู้นำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์การเกษตรของ University of Southern Queensland เครือรัฐออสเตรเลีย โดยมีผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมหิดลนำโดย ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์, รองศาสตราจารย์ ดร.ประหยัด โภคฐิติยุกต์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และรองศาสตราจารย์ ดร.กัณยารัตน์ สุไพบูลย์วัฒน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ นำเสนองานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การเกษตร ข้อสรุปของการหารือนำมาซึ่งความร่วมมือด้านงานวิจัย การจัดทำหลักสูตรร่วมกัน Cotutelle รวมถึงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา และนักวิจัยระหว่างสองมหาวิทยาลัย