โครงการ Mahidol University ASEAN+3 Mobility Program 2019
10/06/2019
มหาวิทยาลัยมหิดลให้การต้อนรับ Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย
28/06/2019

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงร่วมกับ United Nations Technology Innovation Labs (UNTIL) ในการก่อตั้ง UNTIL Thailand Lab ภายใต้องค์การสหประชาชาติ

วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล และ ลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงในการจัดตั้ง United Nations Technology Innovation Lab (UNTIL) Thailand lab ร่วมกับ Mr. Maurizio Maria Gazzola Chief of Strategic Solutions, Office Information and Communication Technology (OICT), UN Secretariat โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรากร เจริญสุข รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะผู้บริหารจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะผู้บริหารจาก UNTIL ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องรับรอง VIP ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ UNTIL Thailand Lab จะเป็นหน่วยงานความร่วมมือที่จะส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสนองตอบต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) ผ่านการสร้างเครือข่ายนานาชาติระหว่างองค์การสหประชาชาติและมหาวิทยาลัยมหิดล โดยความร่วมมือดังกล่าวนี้จะดำเนินการภายใต้ thematic areas ที่สำคัญคือ smart cities, financial inclusion, AI/IoT และ Secular Economy โดยผ่านการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมทั้งทางด้านการฝึกงาน โครงการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรม เครือข่ายทางวิชาการ และการสร้างเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญระหว่างภาคอุดมศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และองค์การสหประชาชาติ อนึ่ง UNTIL Labs ได้มีการก่อตั้งโดยองค์การสหประชาชาติ ในประเทศต่างๆทั่วโลก เช่น ฟินแลนด์ อินเดีย อียิปต์ และมาเลเซีย และประเทศไทยจะเป็นประเทศที่ 5 ในการก่อตั้งศูนย์ดังกล่าว