ม.มหิดล จับเทรนด์ “อนาคตศาสตร์” สร้างสรรค์รายวิชาออนไลน์
14/02/2023
ม.มหิดล สานต่อพลังหนุนส่งองค์ความรู้วิศวกรรมศาสตร์สู่ความยั่งยืน
14/02/2023

ม.มหิดล เปิดอาณาจักรข้อมูลสุขภาพ สู่ความหวังใหม่เพื่อคนไทยใช้ชีวิตง่ายขึ้น

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จากต้นกำเนิด สู่ยุค 5G ยังคงความเป็นผู้นำทางการแพทย์ของประเทศไทยที่ได้พัฒนาสู่ Smart Hospital ซึ่งสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำนำสมัยเช่นปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒน์ สุริยผล รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ และผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศและนวัตกรรมข้อมูลศิริราช (Siriraj Informatics and Data Innovation Center) หรือ “SiData+” คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล่าถึงการเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญดังกล่าว โดยทีมบริหารของคณะฯ ได้มีการปฏิรูประบบสารสนเทศ และการใช้ข้อมูล เพื่อเป็นความหวังใหม่ให้ผู้ป่วยชาวไทยใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นในอนาคต

โดยได้กล่าวอธิบายว่า ทางฝ่ายสารสนเทศ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เริ่มนำ “Enterprise Architect” (EA) มาใช้อย่างจริงจัง เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบโรงพยาบาล และข้อมูลสุขภาพที่ทันสมัย

ซึ่ง “Enterprise Architect” (EA) คล้ายกับการวางผังเมืองแต่เป็นการวางผังของระบบสารสนเทศเพื่อตอบโจทย์องค์กรขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการทำงานขององค์กรในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศควบคู่กันไปด้วย การนำ EA มาใช้จะช่วยให้ศิริราชสามารถมองภาพระบบองค์กรในปัจจุบัน และภาพปลายทางที่ชัดเจนตลอดจนสามารถวางแผนการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้

นอกจากนี้ ทาง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ยังได้จัดตั้งศูนย์ SiData+ เพื่อเน้นการบริหารจัดการและนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยศูนย์ SiData+ จะทำงานควบคู่กับฝ่ายสารสนเทศ และหน่วยงานต่างๆ ในคณะฯ เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์กับทุกพันธกิจของคณะฯ ทั้งในแง่ของให้บริการ การศึกษาและงานวิจัยเพื่อประโยชน์ทั้งในระดับปัจเจก องค์กร และระดับประเทศ

เช่น งานที่ทำกับหน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อศึกษาความคุ้มทุนในการตรวจทางพันธุกรรม BRCA1, BRCA2 ของผู้ป่วยและญาติ พบว่ามีความคุ้มค่าในการตรวจคัดกรอง

ทาง หน่วยวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงได้นำเสนอกับ สปสช.เพื่อพิจารณา และได้รับการเข้าบรรจุในชุดสิทธิประโยชน์ของ สปสช.เพื่อการตรวจคัดกรองในกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อโรคมะเร็งเต้านม ในปี 2565 เพื่อให้คนไทยสามารถใช้สิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการตรวจคัดกรองตรวจพบโรคได้เร็ว และรักษาได้ รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายของรัฐในการดูแลผู้ป่วยในระยะยาวได้เป็นอย่างมาก

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ยังมุ่งพัฒนา “อาณาจักรข้อมูลและนวัตกรรมเพื่อสุขภาพของคนไทย” ซึ่งพร้อมเปิดสู่การสร้างเครือข่าย และความร่วมมือระดับโลก ก่อให้เกิดมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่จะแผ่ไพศาลให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติต่อไปให้ได้มากที่สุดในอนาคต

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

ให้คะแนน
PR
PR