ม.มหิดล เร่งสร้างขุมพลังยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
07/02/2023
ม.มหิดล เปิดอาณาจักรข้อมูลสุขภาพ สู่ความหวังใหม่เพื่อคนไทยใช้ชีวิตง่ายขึ้น
14/02/2023

ม.มหิดล จับเทรนด์ “อนาคตศาสตร์” สร้างสรรค์รายวิชาออนไลน์

จากยุคของสื่อมวลชน (Mass Media) สู่ยุคของสื่อใหม่ (New Media) ที่มีเครือข่ายโยงใยถึงกันผ่านระบบออนไลน์ ทำให้อำนาจที่แท้จริงในโลกยุคดิจิทัลแห่งอนาคต ขึ้นอยู่กับ “ศักยภาพแห่งการสื่อสาร”

รองศาสตราจารย์ ดร.แสงเทียน อยู่เถา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าสัมพันธ์และกิจกรรมพิเศษ และอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในฐานะผู้ก่อตั้งรายวิชา “สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจดิจิทัล” เปิดใหม่ทาง MUx ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อการศึกษา “อนาคตศาสตร์” เรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตในอนาคต

เมื่อแกะกล่องโลกยุคดิจิทัลแห่งอนาคตออกมา จะพบรูปแบบของการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป ยุคของสื่อใหม่ (New Media) จึงเต็มไปด้วยเนื้อหาที่สร้างสรรค์เพื่อเอาใจคนรุ่นใหม่ นักสร้างสรรค์เนื้อหา (Content Creator) จึงกลายเป็น “อาชีพแห่งอนาคต” ที่วัดความเหนือชั้นด้วยทักษะในการตีโจทย์ความต้องการทางสังคม ทั้งในโลกปัจจุบัน และโลกแห่งอนาคต

ซึ่งในการพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจในโลกยุคดิจิทัลแห่งอนาคตจำเป็นต้องอาศัยความรู้เท่าทัน และความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย และจริยธรรม จึงจะเกิดความยั่งยืนได้ ทั้งในการสร้างตัวตน การสร้างแบรนด์ การวางแผนการตลาด ฯลฯ

รายวิชา “สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจดิจิทัล” ไม่เพียงสอนให้คนรุ่นใหม่รู้จักการใช้ชีวิตในโลกยุคใหม่ ยังสอนวิธีการสร้าง และใช้สื่อให้ได้ประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อหา การนำเสนอที่เหมาะสม เทคนิคการไลฟ์สด การบริหารจัดการช่วงเวลา และช่องทางการเผยแพร่ ไปจนถึงการจดทะเบียนพาณิชยกิจ และแง่มุมทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ยังครอบคลุมในส่วนของผู้บริโภคถึงวิธีการจะทำอย่างไรไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการซื้อสินค้าออนไลน์โดยชี้ให้เห็นกรณีศึกษาต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบประกอบการตัดสินใจ อาทิ สินค้าที่มีราคาต่ำ อาจแฝงด้วยค่าขนส่งที่สูงลิ่ว ดังนั้นจึงควรพิจารณาเลือกซื้อด้วยความละเอียดรอบคอบ และใส่ใจเรื่องความคุ้มค่า คุ้มราคาร่วมด้วย เป็นต้น

หลังจากเข้าชั้นเรียนออนไลน์จนครบ และมีผลการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนรายวิชา “สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจดิจิทัล” จะได้รับประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์จากมหาวิทยาลัยมหิดลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอีกทั้งยังสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อใช้เทียบโอนศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหิดลในระบบปกติในอนาคตได้ต่อไปอีกด้วย

ผู้สนใจสามารถติดตามได้ทาง https://mux.mahidol.ac.th ซึ่งนอกจากรายวิชา “สังคมออนไลน์เพื่อพัฒนาชีวิตและเศรษฐกิจดิจิทัล” ดังกล่าวที่พร้อมเปิดลงทะเบียนจริงทางออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไปในภาคการศึกษาหน้าแล้วยังมีรายวิชาเสริมทักษะอื่นๆ อีกมากมายให้เลือกสรร เพื่อการ Upskill – Reskill – Addskill ต่อไป

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th


สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

ให้คะแนน
PR
PR