กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 1/2563”
19/11/2019
13/12/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Media plan and production) ครั้งที่ 1/2563”

วันที่ 17 เดือนธันวาคม 2562
เวลาอบรม : 9.00-12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.)
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

 

ลำดับชื่อ-สกุล ส่วนงาน
1นายวันวิวัฒน์ นามศรKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
2นายเทพศิลา ปานดอนลานKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
3วิมลมาศ บุญยั่งยืนKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
4ภาสภร กาญจนศรiNT- สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
5นางสาววริษา ด้วยดีMB - สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
6วรรษมน จันทร์สมวงศ์EG - คณะวิศวกรรมศาสตร์
7นายคิรากร พงษ์พันธุ์SI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
8Darapond TriampoSC - คณะวิทยาศาสตร์
9จันทร์จิรา ไทยผดุงพานิชTM - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
10พงศธร แก้วมีศรีIC - วิทยาลัยนานาชาติ
11ณัฐฐิญา อัครวิวัฒน์ดำรงNA - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
12นางสาวศิญาณี เศวตศิริKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
13นางสาวพรรณนภา ห้วยหงษ์ทองOP - สำนักงานอธิการบดี
14นายวีระพล แสงนาคOP - สำนักงานอธิการบดี
15นายสมสุข พวงดีNA - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
16นายภาคภูมิ ถิ่นท่าเรือRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
17รศ.ดร.นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรชRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
18ดร.เบญริตา จิตอารีRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
19ดร.ธนทรัพย์ ก้อนมณีRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
20ดร.กวินทรา ขวัญราชSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
21นางสาวอัสนีย์ เหมกระศรีSC - คณะวิทยาศาสตร์
22ดร.สุวัฒน์ชัย จันทร์เฮงRS - วิทยาลัยราชสุดา
23นายยุทธนา พันธุ์กมลศิลป์KA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
24นางธีรตา ขำนองCF - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
25ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมณ์ เบิกฟ้าEG - คณะวิศวกรรมศาสตร์
26นางสาวอรุโณทัย ขิปวัติIC - วิทยาลัยนานาชาติ
27นายสำราญ คำก้อนSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
28ผู้ช่วยศาสตราจารย์โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์EG - คณะวิศวกรรมศาสตร์