กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 1/2563”
01/11/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “กระบวนการผลิตและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิต (Media plan and production) ครั้งที่ 1/2563”
06/12/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 1/2563”

วันที่ 29 เดือนพฤศจิกายน 2562
เวลาอบรม : 9.00-12.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.)
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลำดับชื่อ-สกุล ส่วนงาน
1นายวันวิวัฒน์ นามศรKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
2นายเทพศิลา ปานดอนลานKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
3ทรงคุณ บุญชัยสุขKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
4ภวินท์ธนา เจริญบุญKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
5พัชชาวี นวลขาวKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
6พรชัย บำรุงศรีEG - คณะวิศวกรรมศาสตร์
7สวรรยา แซ่แต้EN - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
8ภาสภร กาญจนศรiNT- สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
9นางสาววริษา ด้วยดีMB - สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล
10นายสมบัติ พิกุลทองDT - คณะทันตแพทยศาสตร์
11วรรษมน จันทร์สมวงศ์EG - คณะวิศวกรรมศาสตร์
12สุภาภรณ์ สงค์ประชาSH - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
13ดร.พรทิพา กอประเสริฐถาวรSC - คณะวิทยาศาสตร์
14นายคิรากร พงษ์พันธุ์SI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
15จันทร์จิรา ไทยผดุงพานิชTM - คณะเวชศาสตร์เขตร้อน
16นายเอกรัฐ เอกทรัพย์SI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
17อรพิน ลีมะทวีกูลSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
18ชัญญา สืบเพ็ชรCF - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
19พรวิสาข์ บัวคลี่IC - วิทยาลัยนานาชาติ
20อัมพิกา นันท์บัญชาSS - วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
21ดร.สิริกัญญา โตรักษาPH - คณะสาธารณสุขศาสตร์
22ณัฐฐิญา อัครวิวัฒน์ดำรงNA - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
23นางกาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพNA - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
24ผศ.โชคชัย จูฑะโกสิทธิ์กานนท์EG - คณะวิศวกรรมศาสตร์
25นางสาวพวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตรRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
26บริรักษ์​ นา​ให้ผล​SI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
27นางสาวโชติกา สิงหพงศ์SI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
28นายปราการ ตอวิเชียรSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
29นางสาวศิญาณี เศวตศิริKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
30นางสาวพรรณนภา ห้วยหงษ์ทองOP - สำนักงานอธิการบดี
31อ.วารี ลิมป์วิกรานต์PY - คณะเภสัชศาสตร์
32อ.ดร.สมสุข พวงดีNA - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์