กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Excellent Teaching and Learning Program Module 1: Foundations in Learning and Teaching
23/04/2019
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การสร้างอินโฟกราฟิกเพื่อการศึกษา (Infographic for education) ครั้งที่ 1/2563”
19/11/2019

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการอบรม “การใช้งานระบบ MUx เพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online Instruction on MUx) ครั้งที่ 1/2563”

วันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน 2562
เวลาอบรม : 9.00-16.00 น. (เริ่มลงทะเบียน 8.30 น.)
สถานที่ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 101 ชั้น 1
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ลำดับชื่อ-สกุล ส่วนงาน
1นายวันวิวัฒน์ นามศรKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
2นายเทพศิลา ปานดอนลานKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
3ศิริศักดิ์ สุนทรยาตรKA - วิทยาเขตกาญจนบุรี
4รศ.ดร.วิมลรตน์ ภู่วราวุฒิพานิชNS - คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
5เขมฤทัย บุญวรรณLA - คณะศิลปศาสตร์
6​อ.ดร.ณัฐฐิญา อัครวิวัฒน์ดำรงNA - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
7นางสาวฌลานันท์ แสงศิลาSH - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
8นางสาวพวงเพ็ญ ตั้งบุญดวงจิตรRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
9รองศาสตราจารย์วารี ลิมป์วิกรานต์PY - คณะเภสัชศาสตร์
10นายภาคภูมิ ถิ่นท่าเรือRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
11รศ.ดร.นพ.เพิ่มพันธุ์ ธรรมสโรชRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
12ดร.เบญริตา จิตอารีRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
13ดร.ธนทรัพย์ ก้อนมณีRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
14ดร.กวินทรา ขวัญราชRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
15นายบัณฑิต กองทรัพย์NA - โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
16นายเอกรัฐ เอกทรัพย์LA - คณะศิลปศาสตร์
17นายสุเมต ชื่นชูCF - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
18นางวรรณอนงค์ พิพัฒนอารยกุลCF - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
19รองศาสตราจารย์นาฏสุดา ภูมิจำนงค์EN - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
20ผู้ช่วยศาสตราจารย์วทิพย์ ตั้งจิตติโภคินSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
21นางรุ่งอรุณ สิงคลีประภาSH - คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
22รองศาสตราจารย์ดร.นวลจันทร์ สิงห์คราญEN - คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
23นายอัครวัฒน์ อ่อนสดทวีชัยMT - คณะเทคนิคการแพทย์
24นายศราวุฒิ สิทธารถSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
25นางนงนุช โกสียรัตน์SI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
26นางสาวสุทธิพร สัจพันโรจน์IL - สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้
27นางสาวกนกขวัญ แสวงสายSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
28นายปราการ ตอวิเชียรSI - คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
29นายณัฐพล เรืองพยุงศักดิ์CF - สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
30ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมณ์ เบิกฟ้าEG - คณะวิศวกรรมศาสตร์
31นางสาวจณิสดา​ สกุล​สำ​เภาพลRA - คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
32นายยุทธพิชัย โพธิ์ศรีNS - คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)
33นางสาวภิญญาพัชญ์ กิตติ์ธัญญธีรกุลNS - คณะพยาบาลศาสตร์ (พยาบาลศิริราช)