กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ประกาศผลผู้รับทุน
26/04/2018
ติดต่อเรา MSP
26/04/2018

การรับนักศึกษาปีการศึกษา 2564

การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 1 ทุน และสังกัดคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี 1 ทุน
ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 โควตา (Quota) ผู้สนใจสมัครผ่านเว็บไซต์ https://tcas.mahidol.ac.th