มหิดลวิทยาจารย์

26/04/2018

ที่มาโครงการ

จุดประสงค์         หลักสูตรการผลิตแพทย์และทันตแพทย์ในปัจจุบันมีจุดประสงค์หลักเพื่อมุ่งผลิตแพทย์และทันตแพทย์ที่เน้นการรักษาผู้ป่วย  บัณฑิตที่จบออกไปแล้ว จึงเป็นเพียงส่วนน้อยที่สนใจจะมาเป็นอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์หรือทำงานวิจัยในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เนื่องจากหลายสาเหตุ อาทิ เหตุผลทางเศรษฐกิจ การยอมรับในสังคมและความถนัดทางวิชาการ ผลลัพท์คือ ขาดแคลนอาจารย์แพทย์และนักวิจัยที่เป็นแพทย์ ในขณะเดียวกันคุณภาพของสถาบันแพทยศาสตร์ของไทยนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยบ่งชี้ที่สำคัญ คือ ความก้าวหน้าทางงานวิจัยและการเรียนการสอน ดังนั้น หากมิได้วางแผนเพื่อป้องกันการขาดแคลนบุคลากรในลักษณะดังกล่าว ก็จะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและมาตรฐานทางวิชาการในสถาบันแพทยศาสตร์ของไทยในอนาคตได้        มหาวิทยาลัยมหิดล ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้เริ่มโครงการผลิตอาจารย์แพทย์ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. […]
26/04/2018

เปรียบเทียบระยะเวลาการศึกษา

เปรียบเทียบระยะเวลาการศึกษาระหว่างการศึกษา หลักสูตรในโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP) กับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต/ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต/เภสัชศาสตรบัณฑิต/สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต   ก. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต นักศึกษาจะใช้เวลาเรียน 6 ปี คือ ในระดับพรีคลีนิก 3 ปี และต่อด้วยคลีนิกอีก 3 ปี ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต/ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต/เภสัชศาสตรบัณฑิต/สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ข. หลักสูตรโครงการ MSP (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป)
26/04/2018

เงินเดือนและสิทธิประโยชน์

เงินเดือนและสิทธิประโยชน์ที่ได้รับระหว่างเป็นนักศึกษาทุน โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP) 1. เงินค่าลงทะเบียน ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ 2. เงินเดือน ขั้นตอนการเบิกสิทธิประโยชน์ 2.1 นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีของหลักสูตรในโครงการ ในอัตราเดือนละ 5,000 บาทต่อคน 2.2 นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว และศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตที่โครงการให้ความเห็นชอบในระยะเวลา 1 ปีการศึกษาแรกในอัตราเดือนละ 8,000 บาทต่อคน 2.3 นักศึกษาที่ศึกษาในหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตตามข้อ 2.2 ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ 3 เป็นต้นไปจนจบหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ในอัตราเดือนละ 10,000 บาท […]
26/04/2018

ขั้นตอนการสมัครเข้าโครงการ

1.โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP) เปิดรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 3 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป 2.โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP) จัดส่งใบสมัครให้นักศึกษาและดำเนินการเปิดรับนักศึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคมของทุกปี 3.โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP) จะดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักศึกษา โดยเชิญคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์เป็นคณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษา […]