กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มาโครงการ
26/04/2018
เงินเดือนและสิทธิประโยชน์
26/04/2018

เปรียบเทียบระยะเวลาการศึกษา

เปรียบเทียบระยะเวลาการศึกษาระหว่างการศึกษา
หลักสูตรในโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ (MSP)
กับการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต/ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต/เภสัชศาสตรบัณฑิต/สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
 
ก. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
เภสัชศาสตรบัณฑิต และสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต นักศึกษาจะใช้เวลาเรียน 6 ปี
คือ ในระดับพรีคลีนิก 3 ปี และต่อด้วยคลีนิกอีก 3 ปี
ได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต/ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต/เภสัชศาสตรบัณฑิต/สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ข. หลักสูตรโครงการ MSP (ตั้งแต่ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป)