The 2012 information security breaches
31/07/2017
Global Risks 2014 Ninth Edition
01/08/2017

Global Risks 2013 – Eighth Edition

เศรษฐกิจโลกได้เปิดตัวฉบับที่ 8 ของการรายงานความเสี่ยงโลก 2013 การวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ 50 ของโลกในแง่ของผลกระทบต่อความเป็นไปได้และความสัมพันธ์บนพื้นฐานของการสำรวจกว่า 1,000 ผู้เชี่ยวชาญจากอุตสาหกรรมของรัฐบาลและสถาบันการศึกษา